A 416/2001-es Törvény által meghatározott szociális segély két kategóriába sorolja a jogosultakat:

CSALÁD: Házastársak/élettársak/egyedülálló szülő és gyerekek, vagy azok a személyek (testvér, nagyszülők, rokonok stb.), akik együtt és egy háztartásban élnek

EGYEDÜLÁLLÓ SZEMÉLY az a 18. életévét betöltött személy, aki egyedül lakik és nincs a szülei eltartásában, valamint az a 16 és 18 év közötti személy, aki egyedül él és önfenntartó.

 

A KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖTELEZETTSÉGEI

 

 • A szociális segély címzettje köteles írásban bejelenteni, bármilyen a lakcímére, jövedelmére és a családtagok számára vonatkozó változást, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül.
 • A szociális segélyért, a jogosult család egy felnőtt, munkaképes családtagja köteles havonta, közhasznú tevékenységet vagy munkát végezni.
 • A szociális segély címzettje köteles félévente igazolást és/vagy nyilatkozatot hozni a saját és a családtagok jövedelmeiről.
 • A szociális segélyben részesülő munkaképes személyek öthavonta kötelesek bemutatni az ATOFM által kibocsájtott igazolást.

 

MUNKAÓRÁK KISZÁMÍTÁSA

 

Munkaórák száma = 166,666 óra    X    szociális segély összege

                                  Az országosan elfogadott minimálbér (1900 lej)

 

 Munkaképes személy az a személy, aki eleget tesz az alábbi feltételeknek:

 a) 16 év és a hivatalos nyugdíjkorhatár közötti életkorral rendelkezik;

 b) nem vesz részt semmilyen, a törvény által előírt nappali képzésen;

 c) egészségi, pszichés és fizikai állapota megfelelő ahhoz hogy dolgozhasson (IV. fogyatékossági besorolás)

 

Kivételek a közhasznú munkavégzés kötelezettsége alól

 • Az a személy, aki 7 év alatti gyermeket vagy 18 év alatti (I. vagy II. fokú fogyatékos) fiatalt nevel vagy gondoz;
 • Az a személy, aki személyi gondozóval nem rendelkező vagy otthongondozási szolgáltatásban nem részesülő (I. vagy II. fokú fogyatékos) személyt vagy gondozásra szoruló idős embert lát el;
 • Az a személy, aki szakmai továbbképző programon vesz részt.
 • Az alkalmazásban lévő személyek.
 • Az a személy, aki átmenetileg elvesztette munkaképességét, részben vagy teljesen munkaképtelen.

 

A munkaképesség (részleges vagy teljes) elvesztését a következő dokumentumokkal lehet igazolni:

-Család orvos vagy szükség szerint szakorvos által kiállított orvosi igazolás, azoknak a személyeknek, akik betegség miatt átmenetileg elveszítették munkaképességüket. Ez maximum két hétre vonatkozhat!!!

-A munkaképességet megállapító orvosi bizonyítvány (certificatul medical de constatare a capacităţii de muncă) a nyugdíjház keretén belül rendelő (expertiză medicală) szakorvos bocsájtja ki. (gr.I, gr.II, gr.III)  

-A fogyatékossági bizonylat, amelyet a felnőtt, fogyatékkal élő személyek állapotát  kiértékelő bizottság bocsájtott ki. (gr.I, gr.II, gr.III)  

Abban az esetben, ha a munkavégzésre kinevezett személy átmenetileg vagy véglegesen, részben vagy teljesen munkaképtelenné válik, a helyi közhasznú munkavégzés kötelezettségét át kell ruháznia a család valamely más tagjára.

 

 

A SZOCIÁLIS SEGÉLY ÉRTÉKE:

 

Egyedülálló személy 

142 lej

Két személyes családok 

255 lej

Három személyes családok 

357 lej

Négy személyes családok 

442 lej

Öt személyes családok 

527 lej

Az öt személynél nagyobb családoknál, a hatodik családtagtól minden személy után még hozzá adódik

36,5 lej

 

A SZOCIÁLIS SEGÉLY ÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

 

A szociális segély összegének megállapításánál ki kell vonni a törvény által megszabott segélyből a család vagy az egyedülálló személy nettó jövedelmét.

Ha a számítások eredményeként 10 lejnél kisebb szociális segély járna, 10 lejt fog kapni az illető személy vagy család.

A család nettó jövedelmének kiszámításánál figyelembe kell venni minden jövedelmet, amelyekkel a családtagok rendelkeztek a kérés letételét megelőző hónapban, kivéve:

- családi pótlék (ASF)

- fogyatékkal élő személyeknek járó kiegészítő pótlék (buget complementar)

- a román állam által adott tanulmányi és szociális ösztöndíjak, valamint a 1.488/2004-es Kormányhatározat alapján adott támogatás (Bani de liceu)

A mezőgazdasági területek és az állatok után kapott támogatásokat, a közbirtokosságnál levő arányjog után kapott juttatásokat, valamint a bankbetéteket is szigorúan be kell nyilatkozni!

 

A SEGÉLY FELFÜGGESZTÉSE

 

A szociális segélyhez való jog felfüggesztése a polgármester írásos rendeletével történik, a következő rendellenességek megállapítását követő hónaptól:

 • A munkaképes személyek öthavonta nem hoztak igazolást a Munkaerő Elhelyező Ügynökségtől.
 • Ha igazolatlanul megtagadják a közhasznú munkavégzést.
 • Abban az esetben, ha 3 egymást követő hónapban a posta visszaküldi a címzett szociális segélyét.

 

A SEGÉLY MEGSZŰNTETÉSE

 

A szociális segélyhez való jog megszűntetése a polgármester írásos rendeletével történik, a következő rendellenességek megállapítását követő hónaptól:

 • Ha bebizonyosodik, hogy a szociális segély téves adatok alapján történt vagy közben változott a családösszetétel vagy a jövedelem.
 • A szociális segélyhez való jog 3 hónapot fel volt függesztve, és a kifizetés felfüggesztésétől számított 3 hónapon belül a címzett nem teljesítette kötelezettségeit.
 • A jogosultak megtagadják a család összetételére és jövedelmeire vonatkozó információk közlését.
 • Ha a jogosultak már nem teljesítik a feltételeket.
 • Abban az esetben, ha a polgármesteri hivatal ellenőrzései során kiderül, hogy nincsenek betartva a szociális segély odaítélésének feltételei.

 

A SEGÉLY MÓDOSÍTÁSA

 

A szociális segély összegének módosítása a polgármester írásos rendeletével történik, a változást követő hónap elsejétől kezdődően.

Abban az esetben, ha a változások miatt a szociális segély értéke, 10 lejnél kisebb növekedést vagy csökkenést mutat, az előzőleg megállapított segély összege nem módosul.

 

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy megjelent a 44-es Sürgősségi Kormányrendelet 2014. június 26-án, amely előírja, hogy a jogtalanul felvett szociális juttatások után (amelyeket állami pénzből fizettek) késedelmi kamatot fognak számolni, kivéve, ha a rendelet (decizie de debit) kibocsájtásától számított 180 napon belül visszafizetik a jogtalanul felvett pénzt!!!

 

A szociális segély igényléséhez szükséges iratok

- személyi igazolvány (eredeti és másolat)

- születési bizonyítvány (eredeti és másolat)

- házasságlevél (eredeti és másolat)

- munkaképes személyeknek igazolás a családorvostól és a Munkaerő Elhelyező Ügynökségtől

- bármilyen pótlékról vagy állami járandóságról szóló igazolás

- munkanélküliek esetében (somer) munkanélküli segélyről igazolás

- nyilatkozat a jövedelemről és jövedelmi igazolás a székelyudvarhelyi Közpénzügyi Hivataltól- azon személyeknek, akik nem folytatják tanulmányaikat és nincsenek alkalmazási minőségben sem 

- igazolás a Polgármesteri Hivatal gazdasági nyilvántartó osztályáról

- igazolás a Polgármesteri Hivatal adó és illeték osztályáról

- végleges válási végzés vagy bírósági végzés a gyermek(ek) elhelyezéséről (eredeti és másolat)

- közbirtokossági tagsági könyvecske másolata-a közbirtokosságoknál levő arányjog is jövedelemnek számít

- a mezőgazdasági területek és az állatok után kapott támogatásokat, valamint a bankbetéteket is szigorúan be kell nyilatkozni - ezekről banki kivonatot kell hozni

- a tulajdonban vagy használatban levő autó törzskönyv másolata

- 1 sínes és 1 mappa dosszié

 

Anexa 3 - Anexa 4 - lista bunuri
Anexa-nr-1-la-HG_Anexa-nr-1-la-NM_cerere-mare_vmgasfcald_2017-word-1-2