STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL

COMUNEI ZETEA 2021 – 2025

JUDEȚUL HARGHITA

 

 

COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

(întocmit pe baza respectării prevederilor Anexei 3, art. 4 din HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal)

 

OBIECTIVUL GENERAL ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale este înființarea și dezvoltarea unui sistem realist și eficient de servicii sociale la nivelul    comunei, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creșterea calității vieții, tratament egal, nediscriminare și dreptul la o viață demnă pentru toți locuitorii comunei.

Obiectivele specifice ale strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale sunt:

 • implementarea unitară și coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenței sociale, corelate cu nevoile și problemele sociale ale grupului țintă (categoriilor de   beneficiari),
 • înființarea și actualizarea continuă a unei baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire școlară și profesională, adrese de domiciliu etc), date privind beneficiile sociale acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgență, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocații de susținere etc), cuantumul și data acordării acestora, precum și alte informații relevante pentru completarea bazei de date,
 • înființarea și implementarea unui sistem armonizat, integrat și performant de  furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei,
 • mediatizarea, informarea locuitorilor comunei în vederea responsabilizării acestora pentru prevenirea separării copilului de părinţi şi susţinerea familiilor pentru creşterea, sprijinirea şi educarea propriilor copii,
 • mediatizarea, informarea şi sensibilizarea opiniei publice cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, printr-un program de campanii,
 • realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorități sau instituții publice, ONG-uri, centre sociale etc. adaptate nevoilor sociale și resureslor disponibile la nivelul comunei,
 • dezvoltarea unor atitudini proactive și participative în rândul populației comunei ș i a beneficiarilor de servicii sociale.

 

CARACTERISTICI TERITORIALE ALE UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Comuna Zetea face parte din grupa aşezărilor rurale mari ale judeţului Harghita, având în componenţă şase localităţi: Zetea, Sub Cetate, Izvoare, Şicasău, Poiana Târnavei, Deşag şi două trupuri izolate: staţiunea turistică de interes local Harghita Mădăraş şi zona de recreere Zona Barajului. Localitatea Zetea este satul de reşedinţă administrativă a comunei. Amplasată la 12 km la nord-vest faţă de municipiul Odorheiu-Secuiesc, se află în zona de polaritate a acestuia. Această polaritate are o tradiţie istorică îndelungată, comuna făcând parte din fostul Scaun al Odorheiului, respectiv Comitatul Odorheiului. Teritoriul administrativ al comunei Zetea este situat în bazinul hidrografic a râului Târnava Mare, în depresiunea Subcarpatică, în partea centrală a judeţului Harghita. Intravilanele localităţilor sunt continue dealungul arterelor principale de circulaţie dinspre Odorheiu Secuiesc până în Sub Cetate (Zona Barajului).

 

INDICATORI DEMOGRAFICI

Potrivit rezultatelor recensământului populației și a locuințelor din toamna anului 2011, comuna Zetea din județul Harghita are un număr de 5643 de locuitori, dintre care 4378 trăiesc în localitatea Zetea, 736 de persoane în localitatea Sub Cetate, 372 de persoane în localitatea Izvoare, 111 de persoane în localitatea Șicasău, 39 de persoane în localitatea Poiana Târnavei și 7 persoane în localitatea Deșag.

Din punct de vedere al distribuției populației după etnie, majoritatea s-au declarat maghiari (5458 de persoane), 67 de persoane aparțin etniei rrome, în timp ce 23 de persoane se consideră români. În ceea ce privește apartenența la religii, comunitatea romano-catolică numără 5302 de persoane, 90 de persoane se declară reformați, religia Martorii lui Iehova are 64 de aparținători, biserica unitariană are 60 de persoane, 21 de persoane s-au declarat ortodocși, iar 4 persoane nu aparțin nici unei religii (rezultatele complete ale recensământului pot fi studiate pe http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/). Beneficiarii variatelor servicii sociale reprezintă peste 800 de persoane (adică aproximativ 15%) din populația comunei Zetea.

TIPURILE DE SITUAŢII DE DIFICULTATE, VULNERABILITATE

Tipurile de situații de dificultate, de vulnerabilitate identificate pe raza comunei Zetea sunt următoarele:

 • copii și familii aflate în dificultate (copiii aflați în situație de separare de părinții lor, părinți plecați la muncă în străinătate, victime ale violenței în familie, familii tinere, familii monoparentale, mame minore, resurse financiare insuficiente și dificultăți în gestionarea lor, dificultăți în găsirea unui loc de muncă, lipsa locuinței adecvate, familii cu un climat social defavorabil, familii fără venituri sau cu venituri reduse, familii destrămate ca urmare a migraţiei părinţilor pentru a munci  în străinătate, abandon școlar și delincvența juvenilă, probleme de sănătate),
 • persoane vârstnice  (sănătatea precară, venituri mici în raport cu necesitățile zilnice, izolare, singurătate, capacitatea scăzută de autogospodărire, număr insuficient de locuri în centrele de asistență medico-socială),
 • persoane încadrate în grad de handicap (lipsa locurilor de muncă, lipsa profesioniștilor în servicii specializate, atitudinea discriminatorie a societății, situația materială precară, lipsa centrelor rezidențiale de zi, specializate pe tipuri de handicap),
 • alte persoane în situații de risc social (sărăcia, familii dezorganizate, condiții improprii de locuit, delincvență, mentalitatea greșită cu privire la importanța educației și obținerea unui loc de muncă).

 

IDENTIFICAREA FAMILIILOR ŞI A PERSOANELOR AFLATE ÎN DIFICULTATE

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Compartimentul de asistență social este responsabil pentru identificarea situaţiilor de risc din categoria copiiilor şi/sau familiei, a persoanelor cu dizabilităţi, a persoanelor vârstnice, a victimelor violenţei în familie, a persoanelor fără adăpost, a persoanelor sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune, a persoanelor cu afecţiuni psihice, a persoanelor din comunităţi izolate, a şomerilor de lungă durată, a aparţinătorilor beneficiarilor.

CAUZE GENERATOARE DE SITUAŢII DE RISC DE EXCLUZIUNE SOCIALĂ

Riscul de excluziune socială apare în primul rând în situațiile în care diferiți factori negativi își exercită efectele simultan. Fondurile reduse alocate serviciilor sociale la nivel național și local sunt sursa majorității situațiilor de risc. Există numeroase categorii de persoane aflate în situații de    risc, de la copiii pînă la persoane vârstnice (persoane cu dizabilităţi, victimele violenţei în familie, persoaner fără adăpost, persoane sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune, persoane cu afecţiuni psihice, personae din comunităţi isolate, șomerilor de lungă durată etc.) din cauza condițiilor socio – economice, din cauza interpretării greșite a scopului serviciilor sociale, din cauza unui sistem de ajutor social care nu încurajează reintegrarea activă, din cauza lipsei programelor pentru susținerea și încurajarea reîntegrării active pe piața muncii, din cauza numărului mare de părinți plecați pe o perioadă îndelungată în străinătate.

 

SERVICIILE SOCIALE CARE RĂSPUND NEVOILOR BENEFICIARILOR

Compartimentul de asistenţă socială, protecția și promovarea drepturilor copilului este structura specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale care funcţionează în aparatul de specialitate al primarului și obiectul de activitate îl constituie realizarea ansamblului complex de măsuri şi acţiuni, programe, activităţi profesionale, menite a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii.

Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, Compartimentul de asistență socială are atribuţii variate privind administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale:

 • asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială,
 • realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat,
 • verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local şi pregătesc documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială,
 • întocmesc dispoziţii de acordare / respingere sau, după caz, de modificare / suspendare / încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare sau persoanei delegate de către acesta,
 • urmăresc şi răspund de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii și beneficiarii beneficiilor de asistenţă socială,
 • efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate a membrilor comunităţii şi, în funcţie de situaţiile constatate, propun măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane,
 • realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate,
 • iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi,
 • identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială,
 • încheie, în condiţiile legii, contracte de parteneriat public-public şi public-privat pentru sprijinirea financiară şi tehnică a autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul judeţului, pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale,
 • propun înfiinţarea serviciilor sociale de interes judeţean sau local,
 • colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia,
 • monitorizează şi evaluează serviciile sociale,
 • asigură informarea şi consilierea beneficiarilor precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile,
 • furnizează, administrează sau, după caz, contractează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabil de calitatea serviciilor prestate,
 • planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale,
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale specifice în vigoare.

 

RESPONSABILITĂŢI ÎN CADRUL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE

Responsabilitățile în cadrul implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din cadrul Compartimentului de Asistență Socială din cadrul Comunei Zetea se referă la:

 • programarea activităţii de asistenţă socială (întocmirea și revizuirea documentaţiilor specific, respectarea codul deontologic al asistentului social, organizarea activităţii, stabilirea conţinutului activităţii de asistenţă socială, alegerea strategiilor de intervenţii specifice, monitorizarea evoluţiei beneficiarilor),
 • verificarea pe teren, întocmirea şi comunicarea instanţei de tutelă a referatelor şi a anchetelor psiho-sociale privind instituirea curatelei pe seama bolnavilor psihici, în vederea reprezentării acestora în procesul de punere sub interdicţie,
 • verificarea pe teren, întocmirea şi comunicarea instanţei de tutelă a referatelor şi a anchetelor psiho-sociale privind instituirea curatelei pe seama bolnavilor psihici nepuşi sub interdicţie, în vederea reprezentării acestora în faţa instanţelor judecătoreşti, în diferite procese, altele decât cele de punere sub interdicţie, în faţa notarilor publici,
 • verificarea pe teren, întocmirea şi comunicarea instanţei de tutelă a referatelor şi a anchetelor psiho-sociale privind modul în care curatorul a îndeplinit sarcinile încredinţate cu titlu de mandate,
 • verificarea pe teren, întocmirea şi comunicarea instanţei de tutelă a referatelor şi a anchetelor psiho-sociale privind modul în care părinţii îşi îndeplinesc îndatoririle cu privire la persoana copilului minor,
 • solicitarea instanţelor judecătoreşti în calitate de delegat al autorităţii tutelare, punerea sub interdicţie a unei persoane care nu are aparţinători şi este bolnavă psihic,
 • verificarea pe teren şi efectuarea anchetelor sociale cu privire la executarea sau neexecutarea corespunzătoare a obligaţiilor de întreţinere şi îngrijire a persoanei vârstnice, obligaţii asumate prin încheierea unui contract de întreţinere în temeiul articolelor 30-34 din Legea 17/2000,
 • întocmirea lucrărilor pentru minori asupra cărora comisia pentru ocrotirea minorilor trebuie să ia măsuri de internare,
 • întocmirea lucrărilor necesare încuviinţârii, înfierii, tutelei si curatelei și pentru instituirea plasamentului familial,
 • ținerea evidenței minorilor şi a persoanelor majore lipsite de capacitate de exerciţiu, care necesită ocrotire din partea statului,
 • colaborarea cu organele locale în acţiuni pentru depistarea şi educarea minorilor înclinaţi la săvârşirea infracţiunii,
 • participarea la acţiunile de control, anchete sociale şi la celelalte acţiuni iniţiate pe linia de autoritate tutelară și de asistența socială,
 • întocmirea actelor necesare, organizarea activității și înmânarea ajutoarelor de alimente,
 • verificarea pe teren, întocmirea şi comunicarea notarilor publici a rapoartelor de anchetă psiho-socială în problema stabilirii domiciliului minorilor şi a exercitării autorităţii părinteşti, în cazul divorţului prin acord în faţa notarului public,
 • întocmirea dosarelor beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările ulterioare,
 • soluţionarea adreselor primite de la judecătorii,
 • efectuarea anchetelor sociale şi întocmirea rapoartelor de anchetă socială la solicitarea diferitelor instituţii,
 • întocmirea situaţiei privind copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate potrivit art. 104–108 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi a Hotărârii Guvernului nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea,
 • întocmirea documentaţiilor beneficiarilor Ordinului nr. 491/2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medicosociale,
 • monitorizarea serviciilor sociale acordate de către furnizorii de servicii sociale pe bază de contracte
 • măsurile de protecție și de sprijin acordate victimelor violenței în familie în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, conform Legii 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, modificat și completat prin Legea 174/2018,
 • măsurile pentru informarea și sprijinirea categoriilor de persoane defavorizate pe perioada pandemiei de COVID-19
 • aplicarea prevederilor OUG nr. 115 / 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde.

 

SURSELE DE FINANŢARE

Beneficiile și serviciile sociale sunt suportate din fonduri de la bugetul de stat (de exemplu ajutorul pentru încălzirea locuinţei, alocația de stat pentru copiii, alocaţia pentru susţinerea familiei, indemnizaţia de creștere a copilului, stimulentul de inserţie, stimulentul educaţional) sau din bugetul local (indemnizațiile persoanelor cu handicap grav, salariile asistenților personali, ajutoare de urgenţă, ajutoare de înmormântare).

 

PLANUL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI

Compartimentul de asistență socială se concentrează pe două direcţii:

 • acordarea beneficiilor sociale prevăzute de legislaţia în vigoare,
 • furnizarea de servicii sociale adaptate nevoilor sociale identificate la nivelul comunităţii, în conformitate cu atribuţiile specifice definite de legislaţia în vigoare.

Compartimentul de asistență social urmărește în permanență îmbunătățirea calității serviciilor prestate, dezvoltarea și diversificarea acestor servicii printr-o organizare și coordonare eficace și eficientă. Orientarea Compartimentului de asistență socială este spre dezvoltarea colaborării cu instituții publice și alți actori sociali și spre valorificarea oportunităților oferite de organizațiile neguvernamentale care activează în domeniul social.

Misiunea Compartimentului de asistență socială are la bază aplicarea la nivel local a politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, domiciliate pe raza comunei prin acordarea beneficiilor sociale și furnizarea de servicii sociale care să răspundă nevoilor identificate. Îndeplinirea misiunii acestui serviciu public se face cu respectarea legislației specifice administrației publice locale precum și a legislației în domeniul propriu de activitate.

 

Întocmit de

Szabó – Balázs Attila, asistent social