întocmit conform Anexa 3, art. 5. din HG 797 / 2017,

cu respectarea modelului cadru prevăzut de Ordinul nr. 1086 / 2018

 

 

Județul Harghita

Comuna Zetea

Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 3 / 2021
Aviz consultativ: Consiliul Județean Harghita


Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Zetea pentru anul 2021

Având în vedere: 1. Strategia județeană / locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Zetea nr. 3 / 2021, respectiv următoarele obiective operaționale / direcțiile de acțiune:

a) implementarea unitară și coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenței sociale, corelate cu nevoile și problemele sociale ale grupului țintă

b) înființarea și actualizarea continuă a unei baze de date privind beneficiarii

c) înființareșimplementareunusistearmonizatintegrașperformandefurnizartuturocategoriilodservicisociale la nivelucomunei,

d) mediatizarea, informarea locuitorilor comunei în vederea responsabilizării acestora pentru prevenirea separării copilului de părinţi şi susţinerea familiilor pentru creşterea, sprijinirea şi educarea propriilor copii,

e) mediatizarea, informarea şi sensibilizarea opiniei publice cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, printr-un program de campanii,

f) realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorități sau instituții publice, ONG-uri, centre sociale etc. adaptate nevoilor sociale și resurselor disponibile la nivelul comunei,

g) dezvoltarea unor atitudini proactive și participative în rândul populației comunei ș i a beneficiarilor de servicii sociale.

2. Strategia națională de dezvoltare a serviciilor sociale, conform HG nr. 1826 / 2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale, direcția de acțiune / obiectivul operațional;

3. Programul de interes național aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ……./……….;

4. Acordul de cooperare / parteneriat^2 etc. nr. … / …., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local / Consiliului Județean / Consiliului General al Municipiului București nr. …… / ……..;

^2 În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (2)-(4), art. 112 alin. (3) lit. f) și art. 119 alin. (4) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Comuna Zetea nu are contracte de parteneriat aprobate prin hotărâri ale consiliului local pe baza cărora să înființeze, să organizeze sau să finanțeze serviciile sociale pentru a deservi beneficiari din mai multe județe, orașe și municipii din județul Harghita, respectiv pentru a dezvolta serviciile sociale, în condițiile Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, cu modificările și completările ulterioare.

5. Procesul-verbal / Minuta consultării în vederea elaborării Planului anual de acțiune privind serviciile sociale, organizată cu următorii / următoarele furnizori publici și privați/asociații profesionale și organizații reprezentative ale beneficiarilor din data de …........… / …..………

 

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Zetea cuprinde:

1. Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I;

2. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/județean - capitolul II;

3. Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III.

 

 

Capitolul I 

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale

  1. Serviciile sociale existente la nivel local/județean^3

^3 Potrivit raportului anual transmis Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în rezumat.

Nr. crt.

Cod serviciu social, conform Nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social

Capacitate

Grad de ocupare

Bugetele estimate pe surse de finanțare,
pentru serviciile sociale existente:

Buget local

Buget județean

Buget
de stat

Contribuții persoane beneficiare

Alte surse

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-


B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate

 

Denumire serviciu social propus

Cod serviciu social

Categorie beneficiari


Capacitate necesară


Capacitate clădire/
spațiu necesar
- mp -

Resurse umane necesare (personal de specialitate,
de îngrijire
și asistență; personal gospodărie, întreținere-reparații, deservire)

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi înființate:


Justificare

Buget local


Buget județean


Buget
de stat


Contribuții persoane beneficiare


Alte surse

     

Nr. benef. /zi

Nr. locuri (în paturi)

               

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea obiectivului operațional/direcției de acțiune prevăzută în Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale.

Se aplică și în cazul programelor de finanțare nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

 

Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice: 50.400 RON / an

Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți-Zetea – 65.000 RON / an.

Servicii sociale în cadrul Centrului  de Zi pentru Servicii de Asistență Comunitară – 14.000 RON / an.

 

D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completările ulterioare:

1. Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentru a primi subvenții de la bugetul local^5: nu sunt servicii sociale eligibile.

^5 Enumerarea cuprinde obligatoriu codul serviciului social, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările și completările ulterioare.

2. Capitolele de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială, pentru care se pot acorda subvenții: nu este cazul.

3. Bugetul estimat al programului de subvenționare: nu este cazul.

 

Capitolul II

Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/județean în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017. 

  1. Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul serviciului public de asistență socială:
  1. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
  2. Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local;
  3. Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare – formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. – se actualizează cel puțin lunar;
  4. Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați:
  1. lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia - se actualizează lunar;
  2. serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează trimestrial/anual;

(iii) situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului și al sectoarelor municipiului București – se actualizează cel puțin anual;

  1. Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale^6 – se actualizează cel puțin trimestrial; ^6 Spre exemplu, servicii de ocupare a forței de muncă.

2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale;

3. Telefonul verde;

4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;

5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială;

6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare etc.;

7. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială etc.;

8. Mesaje de interes public transmise prin presă.

 

Capitolul III 

Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire etc.:

a) cursuri de perfecționare

 

Nr. de persoane

Buget estimat

Personalul de specialitate

1

-

 

b) cursuri de calificare

 

Nr. de persoane

Buget estimat

Personal cu atribuții de asistență socială

3

-


c) sesiuni de instruire pentru:

c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate;

c.2. asistenți personali;

 

Nr. de persoane

Buget estimat

asistenți personali

34

5000

 

c.3. îngrijitori informali^7; ^7 Potrivit standardelor minime de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu, personalul serviciului organizează periodic sesiuni de informare și consiliere a membrilor de familie care locuiesc împreună cu beneficiarul sau au grijă de acesta în afara perioadelor în care activează îngrijitorii formali. De asemenea, potrivit prevederilor art. 31 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 448/2006 privind protecția drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile publice au obligația să asigure instruirea în problematica specifică a persoanei cu handicap a personalului care își desfășoară activitatea în sistemul de protecție a persoanelor cu handicap, inclusiv a asistenților personali și a asistenților personali profesioniști. Potrivit prevederilor art. 114 alin. (4) din Legea nr. 272/2004 privind protecția drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, structurile comunitare consultative vor beneficia de programe de formare în domeniul asistenței sociale și protecției copilului.

 

c.4. voluntari^8; ^8 În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare.

 

 

Nr. de persoane

Buget estimat

îngrijitori informali

-

-

voluntari

-

-

 

d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare intercomunitară etc.:

Teme de interes

Nr. de persoane

Buget estimat

-

-

-


e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național^9; ^9 Potrivit prevederilor art. 106 lit. i) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Muncii și Justiției Sociale inițiază și asigură participarea la programe de formare profesională a personalului cu atribuții în domeniu, precum și a personalului informal.

f) altele: …………….

2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fișelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale:

a) pentru asistenți sociali^10: nr. 1; buget estimat: -

^10 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (5) și art. 17 din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările ulterioare, instituțiile și organismele publice sau private, abilitate prin lege să desfășoare activități de asistență socială, au obligația de a asigura realizarea activităților specifice asistentului social [prevăzute la alin. (3) al aceluiași articol] de către asistenți sociali sau sub îndrumarea directă a acestora. În domeniul asistenței sociale sunt implicați atât asistenți sociali ca personal de specialitate, cât și alte categorii de personal cu formare de nivel mediu a căror activitate este coordonată de către asistenții sociali.

b) pentru personalul cu atribuții de asistență socială: nr. 3; buget estimat -