1. Constituția României, republicată;
 2. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 161/2003privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 52/2003privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
 6. Legea nr. 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 24/2000privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Lege-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
 9. Lege nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 10. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată;
 11. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată;
 12. Lege nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.
 13. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;
 14. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 15. Ordonanţa Guvernului nr.119/1999privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 16. Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
 17. Hotărârea Guvernului nr. 478/2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002;
 18. Hotărârea Guvernului nr. 432/2004privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 19. Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 20. Regulament (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)