PERSOANE FIZICE:
ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTAREFISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE


•   Cerere Tip completată; Cerere certificat fiscal
•   Buletinul sau Cartea de identitate solicitant
În cazul în care moştenitorii vin să solicite un certificat fiscal se va prezenta şi certificatul de deces, actul din care să rezulte gradul de rudenie şi actul de identitate al moştenitorului).
După caz, se mai prezintă:
•   Certificat de moştenitor;
•   Certificat de deces;
•   Certificat de naştere;
•   Certificat de căsătorie;
•   Sentinţă de divorţ;
NOTĂ: 
A)   Certificatul fiscal se va elibera,  personal contribuabilului, pe baza actului de identitate.
B)   În situaţia în care contribuabilul nu se poate prezenta, va desemna un împuternicit prin document scris.


ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN ŢARĂ


•   Declaraţie de impunere completată; Declaraţie impozit asupra mijloacelor de transport
•   Act de proprietate: contract de vânzare-cumpărare , factură fiscală, certificat de moştenitor, contract de donaţie; etc.
•   Fişă de înmatriculare completată; (în cazul în care actul de proprietate nu este CVC tipizat)
•   Cartea de identitate a vehiculului;
•   Certificat de atestare fiscală din partea vănzătorului (în cazul în care actul de proprietate nu esteCVC tipizat și vănzătorul domiciliază în altă localitate)
•   Buletin/Carte de identitate proprietar
•   Împuternicire și act de identitate, dacă cel care declară nu este proprietarul mijlocului de transport - declarat
 


ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN STRĂINĂTATE

•   Declaraţie de impunere completată; Declaraţie impozit asupra mijloacelor de transport
•   Contract de vânzare/cumpărare încheiat în străinătate;
•   Contract de vânzare/cumpărare tradus în limba română - traducere legalizată;
•   Carte de identitate a mijlocului de transport (originală, traducere legalizată, cartea emisă de R.A.R.);
•   Fişă de înmatriculare completată;
•   Chitanţă vamală sau adeverinţă de achitare a taxei vamale, în cazul în care mijlocul de transport este cumpărat dintr-un stat care nu este membru UE;
•   Buletin/Carte de identitate declarant;
•   Împuternicire și act de identitate dacă cel care declară nu este proprietarul mijlocului de transport declarat
 

                   ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE ÎN LEASING


•   Declaraţie de impunere completată;  Declaraţie impozit asupra mijloacelor de transport
•   Act de proprietate: contract de leasing;
•   Carte de identitate a mijlocului de transport;
•   Buletin/Carte de identitate declarant;
•   Împuternicire/ ordin de deplasare și act de identitate dacă cel care declară nu este proprietarul mijlocului de transport declarat


                   ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA APARTAMENTELOR


•  Declaraţie de impunere completată; Declaraţie impozit, taxă pe clădiri
•   Act de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă, act de partaj şi vânzare-cumpărare, contract de întreţinere, contract de schimb, etc;
•   Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii imobilului;
 


         ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR (CASELOR)


•   Declaraţie de impunere completată;  Declaraţie impozit, taxă pe clădiri
•   Act de proprietate: contract vânzare/cumpărare, certificat de moştenire, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă, act de partaj şi vânzare/cumpărare contract de întreţinere, contract de schimb;
•   Schiţa construcţiei: casă de locuit, casă de odihnă, garaj, pivniţă, anexe, alte construcţii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a imobilului;
•   Extras de carte funciară
•   Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii imobilului;


         ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR NOU CONSTRUITE


•   Declaraţie de impunere completată; Declaraţie impozit, taxă pe clădiri
•   Autorizaţia de construire şi procesul-verbal de receptie;
•   Autorizatia de demolare si procesul verbal incheiat referitor la suprafata demolata, data terminarii lucrarii;
•   Schiţa construcţiei: casă de locuit, casă de odihnă, garaj, pivniţă, anexe, alte construcţii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a imobilului;
•   Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii;
 

                   ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA GARAJELOR

•   Declaraţie de impunere completată; Declaraţie impozit, taxă pe clădiri
•   Act de proprietate: contract vânzare-cumpărare, autorizaţia de construcţie etc.;
•   Contract de inchiriere teren, după caz;
•   Schiţa construcţiei: cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a garajului;
•   Buletin/Carte de identitate declarant;


                   ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR


•   Act de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă, act de partaj şi vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, ordin emis de Prefectură etc.;
•   Declaraţie de impunere completată; pentru terenurile situate în extravilan, declarația va fi avizata de Registrul Agricol privind categoria de folosinţă; Declaraţie impozit, taxă pe teren
•   Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii;
 


         ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA/ RADIEREA DIN EVIDENŢĂ AL MIJLOACELOR DE TRANSPORT


•   Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă al mijloacelor de transport, în două exemplare; Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
•   Act de înstrăinare:
Contract de vânzare-cumpărare,
Factură fiscală,
Contract de donaţie,
Adeverinţă de dezmembrare;
•   Certificat de distrugere;
•   Fişa de înmatriculare a mijlocului de transport completată;
•   Cartea de identitate a mijlocului de transport;
•   Buletinul/Cartea de identitate a proprietarului
•   Buletinul/Cartea de identitate a împuternicitului, acesta reprezentând și împuternicirea scrisă/ ordinul de deplasare pentru scoaterea din evidență

 

         ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA/RADIEREA DIN EVIDENȚĂ AL CONSTRUCȚIILOR


•   cerere de scoatere din evidență;
•   act de înstrăinare, proces verbal de recepție al demolării, alte documente care atestă desfințarea construcției;
•   copie CI al contribuabilului/ al imputernicitului, caz în care acesta din urmă va prezenta și împuternicirea scrisă privind declararea desființării construcției în cauză;

        

         ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA / RADIEREA DIN EVIDENȚĂ AL TERENULUI


•   cerere de scoatere din evidență a terenului înstrăinat, vizat de Registrul Agricol;
•   act de înstrainare a terenului în cauză;
•   copie CI al contribuabilului/ al imputernicitului, caz în care acesta din urmă va prezenta și împuternicirea scrisă privind declararea înstrăinării;

 

TOATE ACTELE SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL ŞI COPIE!  ACTELE ORIGINALE NU SE REŢIN!

                                              

 

 

PERSOANE JURIDICE

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR DE PERSOANE JURIDICE•    Declaraţie de impunere completată; Declaraţie impozit, taxă pe clădiri
•    În cazul clădirilor aflate în proprietate, actul de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, contract de schimb, hotărârea AGA privind fuziunea/ divizarea societăţii comerciale, act de adjudecare, extras CF din care rezultă intabularea dreptului de proprietate;  
•    În cazul clădirilor dobândite cu titlu de construire: autorizaţia de construire şi procesul verbal de recepţie a lucrărilor, extras CF din care rezultă intabularea imobilului construit;
•    În cazul clădirilor demolate: autorizaţia de demolare şi procesul verbal de recepţie la lucrărilor de demolare.
Aceste acte se depun în xerocopie şi se prezintă în original, pentru confruntare;
•    În cazul clădirilor concesionate sau închiriate, ori deţinute în administrare: xerocopia contractului de concesiune, închiriere sau actului de predare în administrare, după caz, cu prezentarea originalului, pentru confruntare;Certificatul emis de proprietar, prin care se confirmă data înregistrării imobilului în contabilitatea proprietarului, valoarea de inventar al clădirii şi data ultimei reevaluări;
•    Certificat de înregistrare la Registrul comerţului al persoanei juridice;


ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR DE CĂTRE PERSOANELE JURIDICE

•    Declaraţie de impunere în două exemplare; Declaraţie impozit, taxă pe teren
•    În cazul terenurilor aflate în proprietate, actul de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, contract de schimb, hotărârea AGA privind fuziunea/ divizarea societăţii comerciale, act de adjudecare, extras CF privind imobilul;  
Aceste acte se depun în xerocopie, cu prezentarea lor în original, pentru confruntare;
•    În cazul terenurilor concesionate sau închiriate, ori deţinute în administrare: xerocopia contractului de concesiune, închiriere sau actului de predare în administrare, după caz, cu prezentarea originalului, pentru confruntare;
•    Certificat de înregistrare la Registrul comerţului al persoanei juridice;
 

         ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT DE CĂTRE PERSONELE JURIDICE

•    Declaraţie de impunere în două exemplare; Declaraţie impozit asupra mijloacelor de transport
•    Actul de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, factură fiscală (tradusă în limba română, după caz), contract de leasing financiar, process verbal ;  
•    Fişa de înmatriculare a mijlocului de transport;
•    Cartea de identitate a mijlocului de transport;
•    Certificatul de atestare fiscală - emisă pe numele vânzătoruli;
•    Certificat de înregistrare la Registrul comerţului al persoanei juridice;
Aceste acte se depun în xerocopie, cu prezentarea lor în original, pentru confruntare;


ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA/ RADIEREA DIN EVIDENŢĂ AL MIJLOACELOR DE TRANSPORT DE CĂTRE PERSONELE JURIDICE

•    Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă al mijloacelor de transport; Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
•     contract de vânzare-cumpărare, factură fiscală (tradusă în limba română, după caz), contract de donaţie, adeverinţă de dezmembrare;
•    Fişa de înmatriculare a mijlocului de transport;
•    Cartea de identitate a mijlocului de transport;

Aceste acte se depun în copie, cu prezentarea lor în original, pentru confruntare.


ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA ŞI STABILIREA TAXEI PENTRU SERVICII DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

•    Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate; Declaraţie taxei pentru afișaj şi reclamă
•    Autorizaţia de construire;
•    Certificat de înregistrare la Registrul comerţului al persoanei juridice;


ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE

•    Cerere tip pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală; Cerere certificat fiscal
•    Act de identitate a persoanei care solicită și / ridică certificatul de atestare fiscală
•    Împuternicire / ordin de deplasare pentru depunerea cererii și/ ridicarea certificatului de atestare fiscală